Одлука о расписивању конкурса за избор директора

Број:205
Дана: 01.09.2022.године
Мали Зворник
Сајт: www.osbrmz.edu.rs
Мејл: osbrankora@mts.rs
Тел/факс: 015/471-923

На основу члана 119. став 1. тачка 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017,27/2018-др- Закон,10/2019, 6/20 и 129 /2021) и члана 49.тач. 6 Статута, Школски одбор основне школе „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику, одлучујући о расписивању конкурса за избор директора школе, на седници одржаној дана 01.09.2022. године, донео је

О Д Л У К У

  1. РАСПИСУЈЕ СЕ (поновни) конкурс за избор директора основне школе „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику, на основу усвојеног текста конкурса од стране Школског одбора.

На основу Решења о поновном расписивању конкурса за директора ОШ „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику министра просвете, науке и технолошког развоја број: 119-01-00067/2022-07/351/2 од 27.07.2022. године, Школски одбор је на основу горе наведеног Решења у обавези да распише поновни конкурс за директора школе, у складу са законом.

  1. Текст конкурса ће бити објављен у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и садржаће све потребне услове за избор директора из члана 122. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања.
  2. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
  3. Конкурс ће спровести комисија за избор директора, која ће се именовати посебном одлуком Школског одбора.
  4. Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе сва тражена документа.

Образложење: Чланом 119. став 1. тачка 6. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да орган управљања расписује конкурс за избор директора установе. Чланом 49. Статута Школе утврђено је да се конкурс објављује у средствима јавног информисања који излази на територији РС, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса Члановима 60.-63. Статута школе предвиђен је поступак избора директора те да поступак спроводи комисија за избор директора. Чланом 128. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања утврђено је да дужност директора престаје истеком мандата, а чланом 123. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања утврђено је да се конкурс за избор директора школе расписује најраније шест, а најкасније четири месеца пре истека мандата директора и чланом 125. Став 3. се предвиђа да за вршиоца дужности директора установе може бити именовано лице које испуњава прописане услове за директора установе, осим положеног испита за директора установе, и то до избора директора, а најдуже шест месеци. Како Стојанки Бугарин , в.д.директору  школе мандат истиче 27.01.2023. године, стекли су се услови за расписивање конкурса за избор директора установе, како је и одлучено у изреци одлуке.

Председник Школског одбора

Весна Вукосављевић

Scroll to Top